Tarieven

per les
 

 

 

Jonger dan 21

21 en ouder (incl. 21% BTW)

Individueel

60 min

40 min

30 min

20 min

€ 36,-

€ 24,-

€ 18,-

€ 12,-

€ 44,-

€ 29,-

€ 22,-

€ 14,50

Groepsles

30 min (2 pers.)

30 min (3 pers.)

€ 11,-

€ 10,-

€ 13,50

€ 12,50

Algemene Muzikale Vorming

strippenkaart 11 lessen

€ 50,-

-

 

Tijdens schoolvakanties zijn wij alleen per email bereikbaar en streven wij
ernaar om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.
 
1) Muziekhuis Maarheeze biedt u de mogelijkheid om één gratis proefles te volgen.
2) Als u zich, al dan niet, na een proefles wilt opgeven voor het volgen van muzieklessen dient u zich in aan te melden via de site www.muziekhuismaarheeze.nl of via een inschrijfformulier, verstrekt door de muziekleraar.
Door inschrijving gaat u een overeenkomst aan met Muziekhuis Maarheeze gedurende één leskwartaal (ongeveer 13-17 lessen) waarmee u instemt met de betaling van
de factuurnota over deze periode en waarbij Muziekhuis Maarheeze gedurende dit kwartaal de afgesproken muziek lessen zal verzorgen.
U kunt ook emailen naar: info@muziekhuismaarheeze.nl
opsturen naar: Stationsstraat 50, 6026 CW Maarheeze.
3) Bij inschrijving zal er eenmalig een bedrag van €20,- administratiekosten gefactureerd worden.
4) Door inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met de opname in ons leerlingenbestand.
5) Alle administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer(s)en emailadres) dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven.
(info@muziekhuismaarheeze.nl). Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid.
6) Muziekhuis Maarheeze heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van muziekles aan een student te weigeren of te staken.
 
7) De lessen worden op een vaste dag en tijdstip per week gegeven waarbij er rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisschool in Cranendonck.
8) De lestijd kan in overleg met de leerling incidenteel worden gewijzigd.
9) Wanneer een les, zonder bericht vooraf aan Muziekhuis Maarheeze, wordt gemist of overgeslagen kan deze les niet worden ingehaald en bestaat er geen recht op teruggave van het lesgeld.
10) Ziekmelding of bijzondere redenen van verhindering dienen vooraf aan de les te worden gemeld, bij voorkeur per email. Een melding achteraf kan er toe leiden dat de les als vervallen wordt beschouwd.
11) Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de student en/of de docent wordt de les in overleg ingehaald. De betaling van deze les wordt verrekend met de nieuwe factuur of ingehaald in de vorm van een dubbele les.
12) De muzieklessen worden ingepland per factuurperiode waarbij lessen wekelijks, tweewekelijks of in een serie worden afgesproken.
 
13) Het definitief beëindigen van het volgen van muziek lessen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven en wel uiterlijk 2 weken voor de datum waarop de laatste les van het leskwartaal zal worden gegeven.
Als Muziekhuis Maarheeze geen bericht van opzegging van u ontvangt wordt uitgegaan van stilzwijgende voortzetting van de lessen voor een opvolgend leskwartaal. U zult dan een nieuwe factuur voor deze termijn ontvangen.
14) Bij tussentijds beëindigen van de lessen gedurende het leskwartaal of na een te late opzegging bestaat er geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van het lesgeld, tenzij zich rond dat moment een nieuwe student voor dezelfde soort muziekles aanmeldt. In die situatie wordt in elk geval Euro 25,- aan uitschrijfkosten in rekening gebracht
 
15) Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het nul-procent tarief. Boven de 21 jaar moet, conform de belastingwetgeving, 21% aan btw in rekening worden gebracht.
16) Muziekhuis Maarheeze verzorgt vier leskwartalen (13 weken) per kalenderjaar. Facturering gebeurt per leskwartaal, waarbij de betaaltermijn na ontvangst van de nota twee weken bedraagt. Gaarne verzoeken wij u om binnen deze termijn de nota te voldoen.
17) In termijnen betalen is ook mogelijk. In dat geval dient u het lesgeld vooraf aan de eerste les in de nieuwe lesmaand te hebben voldaan. Bij termijnbetaling ziet u op de factuur over welke periode de nota betrekking heeft.
18) Wanneer u niet voldoet aan de betaling heeft Muziekhuis Maarheeze het recht om het geven van muziekles(sen)te weigeren of op te schorten.
19) Eventuele bijkomende kosten als gevolg van niet of niet tijdig betalen zullen bij u in rekening gebracht worden.
Dergelijke kosten worden, naast de kwartaalfactuur, ook in rekening gebracht wanneer u de beëindiging van de muzieklessen niet tijdig schriftelijk of per email heeft doorgegeven en niet aan uw betalingsverplichting voldoet.
20) Tot de bijkomende kosten worden gerekend: extra kosten als gevolg van een tweede betalingsherinnering, extra kosten bij (aangetekende) sommatie tot betaling van de factuur, wettelijke rente, uitschrijvingkosten (Euro 25,- per incident)
 
21) Muziekhuis Maarheeze is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de leerling als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en rondom de lesruimte.
 
Muziekhuis Maarheeze